एखादी कृती कायद्यानुसार ‘गुन्हा’ कधी ठरते?

गुन्हा घडण्यासाठी हेतू आणि कृती ह्या दोन्ही गोष्टी असाव्या लागतात. ह्या दोहोंपैकी एकाचाही अभाव असेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही.

Read more

बोआंथ्रॉपी – माणसाची अक्षरश: ‘गरीब गाय’ करून टाकणारा मनोविकार

एखाद्या माणसाची रासायनिक घडण कशी होऊ शकते याला काहीही सीमा नाही. आज नीट धडधाकट आणि समंजस वाटणारा माणूस उद्या पार

Read more