अनुस्वाराचा उच्चार नेहमी सारखाच होतो का? अनुनासिक म्हणजे काय?

अनुस्वाराचे निरनिराळ्या प्रकारे उच्चार होत असतात. आपण बोलताना नीट उच्चार जरी करत असलो, तरी त्यांची आपल्याला ठळकपणे जाणीव असतेच असं नाही.

Read more